Nazwa usługi:

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

   
Kogo dotyczy: Konsumenci
   
Skrócony opis: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w braku innego wyspecjalizowanego organu do rozstrzygnięcia sprawy, podjęcie działań celem polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami celem dokonania prawidłowego ustalenia stanu faktycznego oraz prawnego sprawy
   
Opłaty: Nie dotyczy
   
Czas realizacji: W zależności od przedmiotu i charakteru sprawy, liczby załączonych dokumentów oraz czasu potrzebnego na dokonanie oceny jej stanu prawnego i faktycznego. Jeżeli załączone dokumenty są niekompletne, opis sprawy jest nieprecyzyjny, pomija istotne okoliczności, fakty potrzebne dla wykonania ww. czynności czas ten może ulec wydłużeniu.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 4776
Informacje wyszukiwarki