Nazwa usługi:

Dopisanie do spisu wyborców

   
Kogo dotyczy: Usługa dotyczy osób uprawnionych do głosowania w wyborach, które chcą wziąć udział w głosowania w obwodzie wyborczym innym niż właściwy ze względu na miejsce zameldowania i dotyczy:
1) wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałych. Dopisanie do spisu wyborców następuje na ich pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów;
2) wyborców niepełnosprawnych. Dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, następuje na ich pisemny wniesiony najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów;
3) żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym. Dopisanie do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę następuje na ich wniosek,. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba, że osoby przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie;
4) obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. Dopisanie do spisu wyborców następuje na ich wniosek złożony najpóźniej w 5 dniu przed wyborami. Dopisanie do spisu wyborców dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Warunkiem dopisania do spisu wyborców obywateli UE, niebędących obywatelami polskimi, jest wcześniejsze dopisanie się do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu administracji publicznej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003r., Nr 57, poz. 507, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
- Art. 26, par. 8
- Art. 27
- Art. 28, par. 1 i 4
- Art. 30, par. 1 i 3
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011r., Nr 158, poz. 942)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Istnieje możliwość wniesienia odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 182
Informacje wyszukiwarki