Nazwa usługi:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

   
Kogo dotyczy: Właściciele pojazdów, którzy sprzedali pojazd
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
- Art. 78, ust. 2, pkt. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322)
- par. 13, ust. 2
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (paragraf 4 pkt 2 w załączniku nr 1) (Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej , jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 • Dokument określający tożsamość:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
 • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 770
Informacje wyszukiwarki