Nazwa usługi:

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r., Nr 153, poz. 1612)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wypisu (-ów) z licencji
  • Załączniki do wniosku:
    1/ w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji lub wypisu z licencji w stopniu powodującym ich nieczytelność - zniszczona licencja lub wypis,
    2/ w przypadku kradzieży - kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży),
    3/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
    4/ potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty: Opłata za wydanie dokumentów:
1/ wtórnika licencji:
a) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - 10 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji;
b) w innych przypadkach utraty licencji - 25 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji;
2/ za każdy wtórnik wypisu z licencji - 1 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 292
Informacje wyszukiwarki