Nazwa usługi:

Organizacja imprezy masowej

   
Kogo dotyczy: Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., Nr 62, poz. 504)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)
- Art. 62, ust. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Opinia właściwego miejscowo komendanta policji
 • Opinia komendanta Państwowej Straży Pożarnej
 • Opinia kierownika pogotowia ratunkowego
 • Opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego
 • Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
 • Regulamin obiektu oraz sposób udostępniania go uczestnikom imprezy
 • Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie organizowana
 • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej
 • Pisemna instrukcję określającą zadania służby porządkowej - szczegółowe zasady postępowania w przypadku pożaru lub miejscowego zagrożenia
 • Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny
 • W przypadku korzystania w czasie imprezy masowej z dróg publicznych konieczne jest uzyskanie zezwolenia w trybie art. 65 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), - pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajoznawczego, w razie przeprowadzania imprezy na terenie będących w zarządzie tej jednostki
 • W przypadku meczu piłki nożnej - terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • W przypadku meczu piłki nożnej - oświadczenie o spełnieniu wymogów o kompatybilności elektronicznych systemów służących do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji
 • Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
 • Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
   
Opłaty: 82 zł
   
Czas realizacji: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 403
Informacje wyszukiwarki