Nazwa usługi:

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2006r., Nr 6, poz. 41)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Załączniki do wniosku:
  a. oświadczenie dot. zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
  b. oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście przewóz drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
  c. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - również dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi,
  d. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e. potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty: Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.

1) Opłata za wydanie:
a. zaświadczenia - 500 zł,
b. wypisu lub wypisów na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100 zł za każdy wypis.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 602
Informacje wyszukiwarki