Nazwa usługi:

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r., Nr 153, poz. 1612)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zmianą danych w niej zawartych
 • Załączniki do wniosku:
  1/ kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
  2/ dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  3/ dotychczasowa naklejka kontrolna z hologramem (ppkt nie dotyczy zmiany tablic rejestracyjnych pojazdu i zmiany adresu lub siedziby przedsiębiorcy),
  4/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  5/ potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty: 1. Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:
a) 2 - 15 lat - 20 zł;
b) 16 - 30 lat - 25 zł;
c) 31 - 50 lat - 30 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
3. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 613
Informacje wyszukiwarki