Nazwa usługi:

Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Część I ust. 53 kol. 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
  • Załączniki do wniosku:
    a) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;
    b) wypis lub wypisy z licencji;
    c) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
    d) potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty: 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - stwierdzenie wygaśnięcia licencji - 10 zł.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1869
Informacje wyszukiwarki