Nazwa usługi:

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
Ustawa
Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r., Nr 153, poz. 1612)
Rozporządzenie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • 1) Wniosek o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywane krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób,
 • 2) Załączniki do wniosku:
  a. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej obejmującej wszystkie pojazdy samochodowe (tj. pojazdy, na które zostały wydane wypisy z licencji
  oraz zgłoszone dodatkowo), w wysokości co najmniej:
  - 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  - 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy,
  - 50.000 euro - jeżeli licencja obejmuje również pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
  b. wykaz wszystkich pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu drogowego,
  c. kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów dodatkowo zgłoszonych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - również
  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
  d. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e. potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Opłaty: 1) Opłata za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie kolejnych wypisów - 11% kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 174
Informacje wyszukiwarki