Nazwa usługi:

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002r., Nr 12, poz. 118, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414)
- Art. 6, ust. 3a
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.
 • Potwierdzenie dokonania opłat
 • Załączniki do wniosku:
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
  - pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
  - potwierdzenie wniesienia opłat.

  Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
   
Opłaty: - 140 zł - za przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką,

- Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu w terminie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, powoduje utratę 50% opłaty. Pozostała część opłaty jest zwracana na wniosek osoby wpłacającej, a w przypadku nie złożenia takiego wniosku – jest zaliczana na poczet opłaty za następny egzamin.

- Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie powoduje utratę 50% opłaty,

- W odniesieniu do udokumentowanych przypadków losowych, decyzję w sprawie opłat, podejmuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej.

- Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22,00 zł.
   
Czas realizacji: Termin egzaminu wyznaczony przez właściwy urząd
   
Tryb odwoławczy: Od negatywnego wyniku egzaminu, osobie egzaminowanej służy prawo wniesienia odwołania do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1814
Informacje wyszukiwarki