Nazwa usługi:

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

   
Kogo dotyczy: Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o otrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 732)
- Art. 4
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r., Nr 199, poz. 1947, z późn. zm.)
- Art. 9, ust. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Pisemny wniosek stowarzyszenia, organizacji posiadającej osobowość prawną lub komitetu organizowanego dla przeprowadzenia określonego celu, o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 • Kserokopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego stowarzyszenia lub aktu organizacyjnego komitetu.
 • Plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:
  1. cel zbiórki, na którym mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki;
  2. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
  3. termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki;
  4. obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
  5. sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
  6. liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
  7. przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
   
Opłaty: 82 zł
   
Czas realizacji: Do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 254
Informacje wyszukiwarki