Nazwa usługi:

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

   
Kogo dotyczy: Organizatorzy zgromadzenia publicznego
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje:- Osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych,

- Osobom prawnym,

- Innym organizacjom oraz grupom osób.Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyć zawiadomienie nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990r., Nr 51, poz. 297, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zawiadomienie zawierające następujące dane:
    1. imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

    2. cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

    3. miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

    4. określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Organizator zobowiązany jest zawiadomić organ gminy w taki sposób aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

W przypadku decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być ona doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia
   
Tryb odwoławczy: Do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwaga!

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 169
Informacje wyszukiwarki