Nazwa usługi:

Pismo ogólne do urzędu

   
Kogo dotyczy: Każdy
   
Skrócony opis: Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012r., Nr 749, poz. 1101)
Rozporządzenie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r., Nr 206, poz. 1216)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
   
Opłaty: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw
   
Tryb odwoławczy: W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 150
Informacje wyszukiwarki