Nazwa usługi:

Poświadczenie znajomości języka obcego dla przewodnika górskiego

   
Kogo dotyczy: Osób posiadających uprawnienia przewodnika górskiego.
   
Skrócony opis: Poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
- Art. 32
Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)
- par. 7 ust. 6
Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r. poz. 869)
- par. 10
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o poświadczenie znajomości języka obcego
  • Legitymacja przewodnika górskiego
  • Dokument poświadczający znajomość języka: dyplom ukończenia studiów filologicznych; dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych; świadectwo ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą; dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2; świadectwo zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Języków Obcych powołaną przez Marszałka Województwa
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1081
Informacje wyszukiwarki