Nazwa usługi:

Egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

   
Kogo dotyczy: Przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, którzy spełniają następujące kryteria:
- mają ukończone 18 lat;
- posiadają wykształcenie średnie;
- nie byli karani za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
   
Skrócony opis: Marszałek Województwa organizuje egzaminy z następujących języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
• Język angielski
• Język francuski
• Język niemiecki
• Język hiszpański
• Język włoski
• Język rosyjski
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
- Art. 32 ust. 2
Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 869)
- par. 10
Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających sie o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 862)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przystąpienie do egzaminu z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
  • Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 160, 00 zł
   
Opłaty: Opłata egzaminacyjna w wysokości 160, 00 zł.

Opłata za wydanie świadectwa zdania egzaminu z języka obcego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 PLN zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783, z późn. zm.).
   
Czas realizacji: Świadectwo zdania egzaminu z języka obcego jest wydawane nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1457
Informacje wyszukiwarki