Nazwa usługi:

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich

   
Kogo dotyczy: Kandydatów na przewodników górskich tatrzańskich i beskidzkich kl. III, którzy odbyli szkolenie teoretyczne i praktyczne organizowane przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia szkolenia.
   
Skrócony opis: Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich:
• tatrzańskich
• beskidzkich
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
- Art. 22a ust. 2
- Art. 25
Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)
- par. 14 ust. 1
- par. 15-21
Ustawa
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 862)
- par. 2
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przystąpienie do egzaminu
  • Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330, 00 zł (120 zł za część teoretyczną egzaminu i 210 zł za część praktyczną egzaminu)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na odpowiedni obszar i klasę uprawnień
   
Opłaty: Opłata egzaminacyjna w wysokości 330 zł (120 zł za część teoretyczną egzaminu i 210 zł za część praktyczną egzaminu).

Wydanie świadectwa zdania egzaminu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783, z późn. zm.).
   
Czas realizacji: Informacja o terminach egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich jest umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej 30 dni przed planowanym dniem egzaminu.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1270
Informacje wyszukiwarki