Nazwa usługi:

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391)
- Art. 3
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 8a
- Art. 9
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002)
- Art. 11
- Art. 11a
Ustawa
Ustawa z z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342)
- Art. 1, pkt. 1, lit. j
- Art. 4, ust. 1
- Art. 5
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r., Nr 158, poz. 1657, z późn. zm.)
- par. 1
- par. 2
- par. 3
- par. 4
- par. 5
- par. 6
- par. 7
- par. 8
- par. 9
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem
   
Opłaty: 616,00 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pomocą organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 613
Informacje wyszukiwarki