Lista spraw

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Organem właściwym do prow...

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną ...

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych oraz przewozów reg...

Zmiana danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia zmianę danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy i jest dokonywana na pisemny wniosek podmiotu, zawierający dane, które uległy zmianie, czyli:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adre...

Informacje wyszukiwarki